Välkommen!

Ludvig Nordström-sällskapet. Grundat 1992. Ordförande:Torild Blomqvist Vice ordf: Jörgen Eriksson Sekr: Isabella Josefsson, 070-213 33 17 isabella.josefsson2@gmail.com Kassör: Staffan Nyström Ledamöter och ersättare: Sven Bodin, Lena Gedin, Christina Grandien, Dan Gerell, Eva Myrhage, Björn Thunberg.  Medlemsavgifter:  Enskild medlem: 150 kr  Familjemedlem: 75 kr  Studerande: 25 kr PlusGiro: 419 98 61

Lubbecitat augusti

ELEMENTÄRLÄROVERKET OCH FLICKSKOLAN

”Det fanns i detta lilla Öbacka, som i alla andra smärre svenska städer på den tiden, två sammanstrålningspunkter för samhällets uppväxande ungdom, en för den manliga, en för den kvinnliga. Det var naturligtvis elementarläroverket för pojkarna, flickskolan för flickorna. Det, som då bör märkas, är, att båda dessa institutioner tjänstgjorde, kan man gott säga, som sociala prismor, vilka gåvo samhällets sociala spektrum, på vilket något så rasande viktigt som den sociala hierarkien kunde tydligt och klart avläsas.

Historier (1926)

GYMNASISTEN EN MAN I STATEN

”Ty en gymnasist är redan en man i staten och första knoppen till hvilken hög ämbetsman som helst.”

Tomas Lack (1912)

GYMNASISTENS KÄNNETECKEN

”… Först och främst fick han nu bära gymnasistmössan med Apollons lyra, som berättigade honom att sittande svara på lärarens frågor. Han behövde inte resa sig längre som i småklasserna . Det var alltså ett tecken på att han nu upphört att vara barn, ytterligare betonat av att lärarna inte längre fingo tukta med hugg och slag . Han var fri och levde under självansvar…”

Tomas Lack och hans familj (1930)

HÖSTENS ANKOMST. DEN KVÄLL DÅ STADENS ELEKTRISKA GATUBELYSNING TÄNDES

”Så hade man kommit till slutet av augusti månad år 1897.

Den femtonde augusti var kvällen för höstens ankomst till Öbacka, ty den kvällen tändes de elektriska gatlamporna, då var sommaren oåterkalleligt förbi.”

Tomas Lack och hans familj (1930)

 

 

 

Leave a Reply

?>