Välkommen!

Untitled Document

Ludvig Nordström-sällskapet
(Grundat 1992)

Ordf: vakant.

Tf vice ordförande: Torild Blomqvist.

Sekr: Isabella Josefsson
070-213 33 17
Info: isajos@spray.se

Skattmästare: Staffan Nyström 073-094 62 52

Ledamöter; Sven Bodin, Kristina Brink, Peter Degerman, Jörgen Eriksson, Lena Gedin, Björn Thunberg, Britt Mari Bergström

 

Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 125 kr
Familjemedlem: 75 kr
Studerande: 25 kr

 

PlusGironummer:
419 98 61-8

Ludvig nr 4

Posted: oktober 20th, 2016, by Lars Eric Forssen

Senaste medlemsbladet finns nu publicerat under fliken Medlemsbladet LUDVIG.

”Novellcafé”

Posted: oktober 10th, 2016, by Isabella Josefsson

Örjan Torell läser texter av, och berättar om Karl Östman.
Olof Högberg-salen, Härnösands bibliotek, torsdagen den 17 november, kl. 18.
Servering 10 kr.

Arr: Ludvig Nordström-sällskapet och Härnösands bibliotek

En Mor skriver till sin Son (3)

Posted: oktober 10th, 2016, by Isabella Josefsson

Ludvig har gjort slut med sin fästmö Mina Zetterlund; modern förmanar sonen…

Hernösand
De. 26. 1906
”…Stackars lilla Mina, hvad har hon gjord att blifva så hård straffad?
Hvad din märkvärdiga förmåga angår, den lefver endast i din inbillning, om du är något så när utrustad med skrifvgåfvan af vers och prosa, du är väl inte orsak till det sjelf, och bör vara tacksam att genom den gåfvan kunna försörja dig, men hittills generar dig inte att lefva på andra, trotsdem du har kunnat förtjena rätt stora summor, endast i det ligger en så stor egothism(?), att, börjar du icke ett annat lif, är jag rädd, endast armod och elände blifva slutet af dina högtrafvande luftslott. Du är för mycket omlindad af dig sjelf att inse, det, ingen hade varit ett bättre stöd af realiserandet af dina framtidsdrömmar, än en tillgifven älskande maka vid din sida, och den lyckan har du så lättsinnigt kastat ifrån dig…”

En Mor skriver till sin Son

Posted: september 29th, 2016, by Isabella Josefsson

Stenhammar, Hernösand 16.3.1902

Min käre Ludwig!
Tack så mycket för dina två vänliga bref.
Sannerligen pojke har du nu inte igen rakat af dig mustacherna! Kom bara inte hem utan, annars skickar jag dig ner till nedre våningen på Stenhammar, värre straff kan du näppeligen få! […]

En Mor skriver till sin Son

Posted: september 6th, 2016, by Isabella Josefsson

Stenhammar, Hernösand
24.10.1901

Min käre Ludwig!
[…] Tack min käre Gosse för ditt bref som var så välkommen, men, om inte jag mistar mig, tycks du nog inte vara rigtigt nöjd med staden och dess innevånare, det var ledsamt, måtte bara framtiden blifva bättre än du tror inom de närmaste åren. Beskrifningen på ditt rum, var mycket treflig, det syns att Fru Nordström har gjord sitt bästa för din trefnad, du säger du är endast med familjerna under måltiderna, det förstår jag nog, men att du under denna tid, sitter och tiger, du menar väl att du inte öppnar konversationen, också alldeles rätt, men jag kan väl inte tänka att du öfverskrider detta, och deltager i konversationen då du ser att det lämpar sig, så mycket är du skyldig din värdinna och dig sjelf, jag kan inte tänka annat, än min son, som då mindre, kallades för ”Den lille Gentlemannen” skall uppfylla denna fodran af honom som gentleman!!
Ännu en anmärkning, var nu inte ledsen på Mor som så sällan yttrar sig, men menar så väl, tycker du inte att då du har en sådan åsigt, som ”idioter”, att äfven i en sådan stad som Uppsala det måtte finnas många snillen, fast kanske inte på det område som du hellst skulle vara intresserad af, du har ännu fått sett för litet af dem, och deras åsigt om dig äro mögligen äfven detsamma som din, det fodras mer än månader att utfundera de flesta naturer, isynnerhet de mycket inbundna.
Det som gör mig mäst ledsen är, att Pappa har skrifvit till dig flera gånger, skickat pennigar, och andra saker, som skulle göra dig nöje, och du har inte svarat honom, lille Ludvig tänk på honom mera, han är känslig mycket känslig, och känner din liknöjdhet djupt, och mig sårar det äfven. […]
Snart börjar man att tänka på dig hem till Julen, vi ha inte så värst långt dit, det blir roligt att få dig hem igen. Du är fligtig, det var skönt, men du får lof att röra på dig också, det är så onyttigt att sitta för mycket för sig sjelf.
Var nu inte ledsen öfver mina ord, och tänk efter, så du se att du kan nog ha det annorlunda, så tungt det blir för familjen annars.
Många helsningar från barnen och din välmenande och tillgifne Mor.

*** *** ***
Engelskan Marie Sarah Parfitt (1860–1937) flyttade till Hernösand i februari 1881 som guvernant åt änkemannens Anshelm Nordström (1844–1908) barn. Hon gifte sig efter några veckor med Anshelm N. Fel i kyrkböckerna! Idag den 18 september läser jag i ett brev som Marie skrev till Ludvig att hon hade kommit till Sverige (Stockholm) den 15 september 1880, och till Härnösand två dagar senare. Giftermålet med Anshelm skedde alltså efter ett halvår…

Här tillrättavisar Mor äldste sonen Ludvig då han nittonårig just flyttat till Uppsala för att läsa litteraturhistoria.
Ur ett av de många brev från Marie S. Nordström till sonen Ludvig som förvaras på KB.

Maskinsånger och läsarsånger

Posted: september 4th, 2016, by Isabella Josefsson

Vibeke Olsson
berättar om sågverksepoken på Svartvik utifrån sina böcker om ”Bricken”.
Härnösands bibliotek, 28/9, kl. 18.00
Fri entré
Välkommen!

Arr.:Ludvig Nordström-sällskapet

Medlemsbladet 2016:3

Posted: juni 21st, 2016, by Isabella Josefsson

Nu ligger nya LUDVIG på hemsidan!

Medlemsbladet 2016:2

Posted: maj 22nd, 2016, by Isabella Josefsson

nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan

Ord och inga visor från Lubbe för 100 år sedan

Posted: maj 20th, 2016, by Isabella Josefsson

Dagbok den 5 juni. 1916, 6.45 e.m. Svensk flaggdag i morgon

Kungens namnsdag, Gustav-dagen, en ny imperialistisk uppfinning, Åhlén&Holm, Sveriges största jobbarfirma, skänkte i reklam-syfte för någon tid sedan 2 000 sv. flaggor över landet, åt envar, som reste en 8 meter hög stång. 16 000 anmälningar inflöto.
Imperialismen har tagit fatt de 14 000 tomma stängerna som symbol på spridd fosterlandskärrlek, och representativa militärer + ett par dito jurister och hovmän ha utfärdat upprop om insamling av pengar till dessa 14 000 flaggor. Priset pr styck är 8 kr, alltså 112 000 kr.
Flaggor för 112 000 kr skola skänkas bönder, inspektorer o.d. – men bröd, som alla fattiga i landet ropa på? Om den saken göras inga upprop av ledande militärer, domare och hovmän.
I stället påläggs genom riksdagsbeslut i dag mot folkets vilja en krigsmaterialskatt på 8 miljoner, som folket sen på indirekt väg får betala.
Det nöjet kan det sen fira med att hissa de 16 000 flaggorna.

Medlemsbladet nr 1 2016

Posted: april 6th, 2016, by Lars Eric Forssen

Nu finns nya medlemsbladet LUDVIG på hemsidan.

?>